Group S Management Services nv

Opleidingen Group S Academy

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opleidingen (producten en/of diensten) aangeboden door Group S Management Services nv ("GSMS"), met maatschappelijke zetel in de Ursulinenstraat 2 te 1000 Brussel, ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0456.681.542, via de website Group S Academy: Academy.groups.be.

Deze bepalingen zijn van toepassing op elke raadpleging en elk gebruik van de website van de Academy. Louter door zijn bezoek aan de website aanvaardt de klant de algemene voorwaarden, zonder enige beperking.

Group S Management Services nv heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig aan te passen en te wijzigen.

GSMS biedt opleidingen aan op basis van een catalogus. Daarnaast kunnen specifieke presentaties op maat worden opgezet volgens de behoeften van de klant.

De offertes en prijsopgaven van GSMS zijn vrijblijvend en zijn als dusdanig niet bindend voor GSMS. De partijen zijn gebonden door de onlinebestelling van de opleiding of door de ondertekening van een bestelbon door de klant

2. NADERE REGELS VOOR DE INSCHRIJVING

Op de gekozen opleidingen uit de catalogus kan rechtstreeks online worden ingeschreven.

De specifieke opleidingen op maat en op verzoek van de klant worden omschreven in een bestelbon met een nadere omschrijving van de behoeften.

GSMS bevestigt elk verzoek tot inschrijving aan de hand van een bestelbon door een antwoordmail te sturen naar de klant. Het uitblijven van een bevestiging moet worden gemeld op het adres Academy@Groups.be.

3. PRIJZEN

De prijzen van de opleidingen staan vermeld in de offerte die als antwoord op de vraag en de behoeften van de klant wordt verstuurd. De prijzen worden vermeld exclusief btw. Eventuele catering- en documentatiekosten worden, indien van toepassing, vermeld als zijnde inbegrepen in de prijs.

4. FACTURERING - BETALINGSTERMIJN - INDEXERING

 De factuur wordt uiterlijk een maand na de opleiding per e-mail verzonden naar het adres dat bij de inschrijving werd opgegeven. Alle facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van dertig (30) dagen na de factuurdatum.

De niet-betaling van een factuur binnen de vermelde termijn geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot de betaling van verwijlinteresten in overeenstemming met de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, zoals gewijzigd door de wet van 14 augustus 2021. Er wordt automatisch een forfaitaire schadevergoeding van 40 euro voor de gemaakte invorderingskosten aan toegevoegd.

Elk verzoek om een speciale prijsvermindering/korting waarvan de klant zou kunnen profiteren, moet zo snel mogelijk worden meegedeeld en zal in aanmerking worden genomen bij de facturering.

De prijzen van de opleidingen worden per jaar geïndexeerd.

GSMS behoudt zich het recht voor om de tarieven voor de opleidingen van Group S Academy eenzijdig te herzien in geval van stijging van de rechtstreekse of onrechtstreekse loonkosten of enige andere factor die de werkelijke loonkosten beïnvloedt.

5. ANNULERING

Elke annulering of elk uitstel van een opleiding op initiatief van de klant moet uitsluitend schriftelijk gebeuren op het volgende adres: Academy@groups.be.

De termijn waarbinnen een opleiding kan worden geannuleerd, verschilt naargelang het om een opleiding uit de catalogus gaat of om een specifieke opleiding op maat en op verzoek van de klant.

Een opleiding uit de catalogus kan tot maximaal tien (10) werkdagen vóór de opleidingsdatum worden geannuleerd.

Een specifieke opleiding op maat kan daarentegen tot maximaal twintig (20) dagen vóór de opleidingsdatum worden geannuleerd.

Zodra deze termijnen zijn verstreken, worden de geannuleerde opleidingen voor 100 % gefactureerd aan de klant.

Elke opleiding kan worden uitgesteld of geannuleerd op vertoon van een medisch attest. Wie in de onmogelijkheid verkeert om eraan deel te nemen, laat zich het best vervangen door een andere deelnemer.

In het geval van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden of bij onvoldoende inschrijvingen kan GSMS bij wijze van uitzondering een opleiding uitstellen naar een latere datum of de locatie wijzigen. In dat geval wordt er zo snel mogelijk per e-mail contact opgenomen met de klant op het adres dat bij de inschrijving werd opgegeven.

6. AANWEZIGHEIDSATTEST

Er wordt een attest van aanwezigheid op de opleiding aan u uitgereikt op eenvoudig voorafgaand verzoek per e-mail aan Academy@groups.be.

Als de opleiding gespreid is over meerdere dagen, wordt het attest alleen uitgereikt bij daadwerkelijke aanwezigheid tijdens de hele opleiding.

Als u een of meer dagen niet aanwezig kunt zijn, kan de gemiste module alleen worden uitgesteld als u ons hiervan aan het begin van de desbetreffende opleidingsdag op de hoogte stelt en uw afwezigheid verantwoordt met een medisch attest.

7. BETWISTINGEN

Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet schriftelijk en met redenen omkleed worden gemeld binnen acht dagen na de factuurdatum. Zodra deze termijn is verstreken, kan de factuur niet langer worden betwist.

8. PERSOONSGEGEVENS

Alle meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 ("AVG") en met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

9. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN:

De intellectuele-eigendomsrechten op het portaal of de gebruikte software behoren in hun geheel toe aan GSMS. De ondertekening van een contract of bestelbon voor een opleiding impliceert geenszins dat GSMS intellectuele-eigendomsrechten overdraagt aan de klant.

Alle intellectuele-eigendomsrechten, al dan niet registreerbaar, met inbegrip van auteursrechten, rechten op logo's, uitvindingen, handelsgeheimen en knowhow, evenals ontwikkelingen binnen het kader van de diensten, rechten op ontwerpen en modellen, octrooien, merken, rechten op databases, alle rechten op software en gegevens, alle immateriële rechten met betrekking tot het bovenstaande, met inbegrip van goedgekeurde registraties en aanvragen voor registratie, blijven het exclusieve eigendom van de eigenaar.

10. NIET-WERVING

De klant verbindt zich ertoe de medewerkers/trainers van GSMS niet actief te benaderen, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met de bedoeling hen in dienst te nemen. Deze verplichting blijft van kracht voor de duur van de opleiding en tot twaalf (12) maanden na het einde ervan.

In het geval van schending van het voorgaande artikel heeft GSMS automatisch recht op een forfaitaire schadevergoeding van 25.000,00 EUR, ongeacht het recht van GSMS om hogere schade aan te tonen.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht onder enige toepasselijke wet, dan wordt die bepaling (of het betrokken deel van die bepaling) geacht geen deel uit te maken van deze algemene voorwaarden en wordt de wettigheid, de geldigheid of de afdwingbaarheid van de rest van deze algemene voorwaarden (en van het andere deel van de bepaling) hierdoor niet aangetast.

10. AANSPRAKELIJKHEID

GSMS garandeert niet dat de website te allen tijde ononderbroken toegankelijk zal zijn. GSMS zal er alles aan doen en voldoende voorzorgsmaatregelen nemen om de aanwezigheid van malware te voorkomen. GSMS garandeert in geen geval dat alle gebruikte software en/of alle geleverde diensten die gebruikmaken van computersoftware volledig foutloos zijn.

De klant aanvaardt dat de informatie in het opleidingsmateriaal geen juridisch advies vormt en uitsluitend ter informatie wordt verstrekt, gezien de snelle en voortdurende evolutie van de behandelde onderwerpen. 

GSMS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het herstel van immateriële schade, zowel onrechtstreekse schade als gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of claims van derden, behalve in gevallen waarin de schade is veroorzaakt door fraude of opzettelijk wangedrag van GSMS.

GSMS kan in geen geval verplicht worden om een hogere vergoeding te betalen dan de honoraria die de klant heeft betaald gedurende de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schade.

11. ONDERAANNEMING

GSMS kan een beroep doen op een derde partij om de opleiding te geven. GSMS mag geen beroep doen op onderaannemers uit landen waartegen de EU een embargo of sanctie heeft ingesteld of die buiten de EER zijn gevestigd.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze voorwaarden vallen onder de toepassing van het Belgische recht.

De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van de geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden.